NAF Reiseplanlegger

Reinheimen nasjonalpark

Sted
Per Roger Lauritzen

Reinheimen nasjonalpark er en urørt villmark med veidemannsspor.

Reinheimen nasjonalpark, seks tilhørende landskapsvernområder og ett naturreservat ble opprettet i 2006. Reinheimen er et felles navn for hele verneområdet. Det er fjelloppsynsmann og forfatter Olaf Heitkøtter som er opphavsmannen til navnet, som han allerede på 1970-tallet benyttet om området. Verneområdene dekker et areal på 2615 km2 i kommunene Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Norddal og Rauma. Skjåk Allmenning utgjør i alt ca. 547 km2, og dermed ca. 21 % av verneområdene. Nasjonalparken og landskapsvernområdene omfatter et stort, sammenhengende og villmarkspreget fjellområde som utgjør leveområde til villreinstammen i Ottadalen nord. Stammen er en av de mest produktive i landet. Nøkkelarter i økosystemet utover villrein, er blant annet. jerv, kongeørn, jaktfalk og rype. Det er registrert over 155 hekkende fuglearter. I tillegg har området et rikt mangfold av kulturminner og kulturlandskap, bl.a. fangstanlegg, rike gravfunn, setrer og setermiljøer.

 

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.0128129, 7.86094500000002