NAF Reiseplanlegger

Åkersvika naturreservat

Sted
Per Roger Lauritzen

I Åkersvika naturreservat er det registrert til sammen 196 fuglearter.

Åkersvika er kjent som et av de rikeste fugleområdene i det indre Østlandet og et viktig ledd i østlandske trekkveier for en rekke fuglearter. Det 3250 dekar store området har også stor betydning som hekkeplass for ande-, sump- og vadefugler. Åkersvika er et utpreget grunt vannområde som dels ligger tørt når vannstanden i Mjøsa er lav. Også 228 høyerestående plantearter er påvist innenfor naturreservatet. Åkersvika naturreservat var det første i Norge på Ramsarkonvensjonens liste. Åkersvika ligger i et tett befolket område, og det har flere ganger vært konflikt mellom verneinteresser og utbygging – blant annet av Vikingskipet, som ligger rett ved reservatgrensen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.7910708, 11.1250305